Levéltári lapozó: egyházi ultimátum Fischer Aladár igazgatónak

Levéltári lapozó: egyházi ultimátum Fischer Aladár igazgatónak

Aradon Fischer Aladár előbb Burián János főigazgató helyettese, 1921-től pedig a római-katolikus főgimnázium igazgatója lett. Még a trianoni diktátum aláírása előtt, 1919-ben Arad megye és város új, román prefektusa, Iustin Marsieu a magyar állam vagyonát sosem képező, hanem a Bibics Alapítványból működtetett aradi katolikus főgimnázium épületét a román állam tulajdonába kebelezte be, és a gyönyörű épületben román állami iskola létesült. 1200 katolikus diák maradt iskola nélkül. A növendékek elhelyezésében, a tanítás folytatásában Fischer Aladárnak oroszlánrésze volt. Különböző iskolákban bérelt termekben folyt az oktatás egészen 1923-ig, amikor az Aradi Római Katolikus Egyházközség által, jórészt adakozásból folyamatos hivatali zaklatások, bűnvádi eljárások, feljelentések, letartóztatások, hadbírósági tárgyalások ellenére az iskola vezetősége, élén Fischer Aladárral, maradt a helyén és nem adta fel. Tevékenységének híre a Vatikánba is eljutott. XI. Pius pápa, pedagógiai és iskola szervezési munkásságára való tekintettel, pápai kamarási méltóságot adományozott neki 1923-ban. A történet azonban ennél bonyolultabb, és szomorúbb ránk nézve, de erről talán majd más alkalommal.

Most csupán egy apró betekintés arra, milyen nehéz volt előteremteni a pénzt az iskola működtetésére, a tanárok fizetésére.

 

Fischer Aladár

 

Tekintetes

Fischer Aladár igazgató Úrnak

Arad

A tandíjbefizetésekről a hitközségi irodában vezetett nyilvántartásból megütközéssel tapasztaltam, hogy a szülők tandíjbefizetési kötelezettségüknek általában nem tesznek eleget s a kirótt tandíjakat azoknak mintegy fele része – Igazgató Úrhoz erre vonatkozóan a hitközségi irodából minduntalan idézett nyomatékos felhívás ellenére – a megállapított határidőn belül nem fizette be. Nevezetesen a tandíjaknak még a múlt év október 15-ig befizetendő első részletét 12-en, a múlt év december hó 15-ig lejárt második részletét 59-en, s a folyó hó 15-én lejárt harmadik részletét 121-en nem fizették be.

Minthogy pedig a gimnázium fenntartásával járó kiadások s ezek között a tanári kar fizetése is nagyrészt a tandíjakból kell hogy fedezetet nyerjen, felhívom Igazgató Urat és a tanári kart. Hogy azonnal és minden melléktekintet félretételével, a legenergikusabban azonnal intézkedjék oly irányban, hogy az esedékes tandíjrészletek haladéktalanul befizettessenek.

Határozottan kijelentem már most, hogy amennyiben jelen felhívásom Igazgató Úr és a tanári kar részéről nem a helyzet súlyosságához mért eréllyel hajtatnék végre s ehhez képest a hátralékos tandíjak 8 napon belül be nem fizettetnek, úgy az egyházközség – ami eddig nem történt meg – nem lesz abban a helyzetben, hogy a jövő havi fizetéseket kiutalhassa.”

Arad, 1932 évi február hó 10.

Az Aradi Róm.Kath. Egyházközség Elöljárósága

Schill József elnök

                                          ***

A gimnáziumban a költségek fedezése, a bérek előteremtése, az állami apanázs ellenére sosem volt egyszerű feladat. Ezt bizonyítja egy három évvel korábban, 1929-ben készült jegyzőkönyv-kivonat, amelyikből kiderül, hogy az egyházközség igyekezett saját forrásaiból pótolni a tanárok állami fizetését.

(…)Az előljáróság a püspöki leiratban foglaltakat örvendetes tudomásul veszi, egyben beható tárgyalás után kimondja, hogy az 50215.-leit kitevő államsegélyt a gimnázium igazgatója által készített első tervezet szerint, vagyis az egyházközségi és állami fizetések közötti különbözetek % szerinti arányában osztja ki a tanárok között, azzal a módosítással, illetve kiegészítéssel mégis, hogy mivel ily módon dr. Buja Sándor tanárnak az államsegélyből csak igen kis összeg jutna, részére ily címen az egyházközség pénztárából külön 2000. leit utal ki.

Ehhez képest a nyerendő államsegélyből:

Fischer Aladár igazgató részére 5746.-

Dr. Bereczky Imre tanár részére 5795.-

Dr. Bertha Nándor tanár részére 2862.-

Bérczy Lajos tanár részére 4878.-

Dr. Buja Sándor tanár részére 253.-

Burján Gyula tanár részére 1570.-

Góbl Alajos tanár részére 6304.-

Kara Győző tanár részére 6133.-

Schronk Jenő tanár részére 2862.-

Dr. Schveitzer József tanár részére 4849.-

Sima Dezső tanár részére 5308.-

Strifler Ferenc tanár részére 3655.-

Összesen 50215.-leits ezen kívül dr. Buja Sándor tanár részére az egyházközség pénztárából még külön 2000. lei lesz kiutalandó.

Schill József elnök, Boros Iván titkár

 

Közreadja: Irházi János